İstifadə Şərtləri və Qaydalarraundaz.com Saytından İstifadə Şərtləri və Qaydalar

Saytın hazırki istifadə şərtləri və qaydaları (bundan sonra “Qaydalar”) ümumdünya internet torunun İstifadəçisi (bundan sonra “İstifadəçi”) və raundaz.com saytının Administratoru (bundan sonra “Administrator”) arasında münasibətləri müəyyənləşdirir.

1. İşləməyə qabil olan, saytda qeydiyyatdan keçmiş, öz fayllarını sayta yükləyən və əlavə xidmətləri əldə edən şəxslər saytda İstifadəçi kimi çıxış edə bilərlər.

2. İstifadəçi qarant edir ki, sayta yüklədiyi materiallar:

a) Daşıdığı məlumatın yayınlanması və yayılması, yaşadığı ölkədə qadağan olunan məlumat deyil;

b) Üçüncü şəxslərin zehni mülkiyyət hüquqlarını pozmur;

c) Öz məzmununa görə sosial, əxlaq və etik qaydalara müvafiqdir (insan ləyaqətini təhqir edən, zorakılığı, irqi və milli ədavəti təbliq edən, ismarıcların olmamasını);

d) Virus və ya digər istənilən zərərverici kod birləşməsi olan proqram məhsulu təşkil etmir;

İstifadəçiyə sayt vasitəsilə SPAM yaratmaq və yaymaq qəti qadağandır.

3. Administrasiya İstifadəçilərin sayta yüklədikləri məhsulun tutumuna, qanunvericiliyə müvafiq olub-olmamağına görə məsuliyyət daşımır.

4. Administrasiya heç bir xəbərdarlıqsız yuxarıda adı çəkilmiş faylları silmək və yaxud onlara gedən yolu bağlamaq hüququna malikdir. İstifadəçinin dəfələrlə qaydaları pozduğu və/və yaxud qanunvericiliyə zidd hərəkətləri olduğu halda Administrasiya həmin İstifadəçinin qeydiyyat hesabını xidmətdən tam və yaxud qismən silmək hüququna malikdir.

5. Hazırki razılaşma Admistrasiya qərarı ilə istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Yeni razılaşma raundaz.com saytına yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və hər bir İstifadəçi üçün məcburi sayılır.Əsas Səhifə